برنامه‌ی زمان‌بندی رویداد استارت‌آپ ویکند آنلاین سلامت روان

برنامه‌های روز اول (چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت)

افتتاحیه، طرح مسئله09:00 – 10:30
کارگاه ایده‌پردازی10:30 – 11:30
کارگاه ایده‌ها، چالش‌ها و موقعیت‌های علمی11:30 – 12:00
فرصت ایده‌پردازی12:00 – 15:00
داوری ایده‌ها15:00 – 16:00
تکمیل تیم و شروع کار تیمی16:00 – 18:00
کارگاه بوم مدل کسب و کار18:00 – 19:00
کار تیمی19:00 – 20:00

برنامه‌های روز دوم (پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت)

کار تیمی09:00 – 11:00
کارگاه عمومی کار تیمی11:00 – 12:00
کار تیمی12:00 – 13:30
زمان استراحت (نهار و نماز)13:30 – 14:15
کار تیمی14:15 – 17:00
جلسه مشاوره‌ی کسب‌وکار و علمی17:00 – 18:00
کارگاه ارائه به سرمایه‌گذار18:00 – 19:00
کار تیمی19:00 – 20:00

برنامه‌های روز سوم (جمعه ۳۱ اردیبهشت)

کار تیمی09:00 – 13:30
زمان استراحت (نهار و نماز)13:30 – 14:15
کار تیمی14:15– 16:00
ارائه اختیاری آزمایشی16:00– 17:00
ارسال مستندات17:00 – 17:30
ارائه نهایی و داوری18:00 – 20:00